Voor 18.00 uur besteld, zelfde dag verzonden

Tel: 085-2500088  Ma-Vr.: 9:00-18:00

Betalen

Alles veilig in 1 hand!

Circle Line BV heeft haar volledige betaalafhandeling uitbesteed aan Buckaroo (www.buckaroo.nl). Deze gerenommeerde partij zorgt er voor dat er tijdens uw betaling niets fout kan gaan en dat uw betalingen snel, juist en veilig verwerkt worden.

Bancontact/Mister Cash

Vanaf 1 augustus 2013 is het voor Belgische klanten ook mogelijk om via Bancontact/Mister Cash te betalen. Een veilige, bekende en vertrouwde betaalmethode voor u als gewaardeerde klant van Circle Line BV. Alle betalingen worden afgehandeld door onze payment serviceprovider Buckaroo.

Betalen met Paypal - CreditCard.

Betalen met Paypal of CreditCard is enorm duur voor ons als exploitant van webshops. Percentages van 5% zijn geen uitzondering, vergoedingen van honderden euro's per maand komen regelmatig voor. Om deze kosten een klein beetje in de hand te houden rekent Circle Line BV u een kleine vergoeding voor het gebruik van deze betaalmethode. Per bestelling wordt er € 1,50 extra bij uw bestelling opgeteld. Andere betaalmethoden als iDeal of Overschrijving blijven gewoon gratis.

Achteraf betaalservice

Leest u deze voorwaarden goed, voordat u gebruik maakt van "ACHTERAF BETALEN" !

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de consument die gebruik maakt van de achteraf betaalservice. Als u gebruik maakt van deze achteraf betaalservice, verklaart u akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

Voorwaarden gebruik achteraf betaalservice:

1. U bent als consument woonachtig in Nederland en heeft als Klant van Circle Line BV producten en/of diensten afgenomen met een factuur- en afleveradres (geen postbus) in Nederland;
2. U bent 18 jaar of ouder;
3. Om de financiële risico's van deze betaaloptie te beperken, wordt uw bestelling getoetst bij GarantieCheque B.V. Op grond van deze toetsing wordt bepaald of Circle Line BV uw aanvraag voor achteraf betaling accepteert. Indien dit niet het geval is, wordt u gevraagd om de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te voldoen;
4. U verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de aanvraag van uw verzoek om achteraf betaling, correct zijn opgegeven en geeft toestemming uw gegevens te verwerken en online uw gegevens te toetsen bij GarantieCheque B.V., zodat we u direct kunnen laten weten of uw aanvraag is geaccepteerd;
5. U bent verplicht Circle Line BV op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging. Zolang wij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres. Ongeacht het wel of niet doorgeven van een adres en/of e-mail wijziging blijft u aansprakelijk voor de betaling van het openstaande saldo. Adres en/of e-mail wijzigingen kunnen via de website van Circle Line BV per email worden doorgegeven of schriftelijk aan de Klantenservice van Circle Line BV.
6. U verklaart dat u geen surseance van betaling heeft aangevraagd of verkeert in schuldsanering/bemiddeling (conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), niet failliet bent verklaard of onder curatele gesteld en er ook geen procedure loopt, welke zou kunnen resulteren in een faillissement of een onder curatele stelling.

 

Wijze van betalen:

1. Circle Line BV heeft de afhandeling van uw betaling uitbesteed aan Multisafepay. Indien uw aanvraag is geaccepteerd, ontvangt u naast de (digitale) factuur, kort daarna van Buckaroo ook een Email met betaalkoppeling. Op zowel de factuur als in de Email met betaalkoppeling staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen.
2. U erkent dat Buckaroo diensten aanbiedt ten behoeve van het verwerken van online betalingen van u aan Circle Line BV en dat Buckaroo in dat verband kennisgevingen en mededelingen weergeeft en/of zal weergeven en handelingen verricht danwel zal verrichten namens Circle Line BV, hetgeen ook als zodanig door u als een geldige en juiste kennisgeving, mededeling en/of handeling van danwel namens Circle Line BV wordt erkend.
3. Op onze factuur staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen. Voor uw gemak ontvangt u van Buckaroo ook een Email met betaalkoppeling, waarmee u de factuur ook kunt betalen. Betaal altijd op tijd volgens de instructies die op de factuur staan of via de Email met betaalkoppeling. Daarmee voorkomt u extra kosten die aan u in rekening worden gebracht bij overschrijding van de betalingstermijn.
4. Voor het ontvangen van de Email met betaalkoppeling is het belangrijk dat u een correct Email adres opgeeft. Indien u een niet correct Email adres opgeeft, ontvangt u geen betaalinformatie via de Email met betaalkoppeling. U dient uw opgegeven Email adres dan ook op juistheid te controleren, alsmede de ontvangst van een Email met betaalkoppeling van Buckaroo.

Betalingsvoorwaarden en betaaltermijn:

1. Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening, door Buckaroo Online Payment Services B.V. ontvangen te zijn.
2. Indien u niet binnen veertien (14) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Circle Line BV het recht om bij iedere herinnering administratiekosten (ophogingen) in rekening te brengen. Deze ophogingen kunnen oplopen tot twaalf euro en vijftig eurocent (€ 12,50). Na het in rekening brengen van ophogingen, dient u het gehele factuurbedrag alsmede de ophoging(en) direct te betalen om verdere ophogingen en/of incassokosten te voorkomen.
4. Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van ophogingen bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde Email adres. U ontvangt hiervoor een Email met betaalkoppeling. Het niet (kunnen) ontvangen van een Email met betaalkoppeling, laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte ophogingen.
5. Indien u ondanks onze sommatie en/of herinneringen niet het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de ophogingen) betaalt, dan draagt Circle Line BV onder deze algemene voorwaarden, vijfendertig (35) dagen na datum factuur, de gehele vordering jegens u (hoofdsom alsmede ophogingen en anderszins) over aan GarantieCheque B.V.
6. Indien een vordering wordt overgedragen aan GarantieCheque B.V. bent u naast het betalen van de gehele vordering tevens aansprakelijk voor de buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke incassokosten en is over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tevens wettelijke rente verschuldigd. Na overdracht zal GarantieCheque B.V. contact met u opnemen hoe u kunt betalen en bent en blijft u aansprakelijk voor de betaling van het alsdan verschuldigde bedrag.
7. Na overdracht van de vordering bent u verplicht GarantieCheque B.V. (danwel het door haar ingeschakelde incassobureau) op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging gedurende de periode dat u verplicht bent tot betaling van het verschuldigde bedrag. Zolang zij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de betaling van het alsdan verschuldigde bedrag. Het doorgeven van adres en/of e-mail wijzigingen aan GarantieCheque B.V. kan schriftelijk. De adresgegevens kunt u vinden op de website www.garantiecheque.nl. 8. Indien u niet, niet volledig of niet tijdig het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de ophogingen) betaalt, kan dit gevolgen hebben voor eventuele goedkeuring door GarantieCheque B.V. van iedere volgende aanvraag van u voor achteraf betalen.


Privacy Statement van GarantieCheque B.V. en RiskSolutions B.V.:
Door te kiezen voor de optie achteraf betalen worden de door u ingevulde gegevens en betaalervaring(en) met u opgenomen in de database van GarantieCheque B.V. en RiskSolutions B.V.. GarantieCheque B.V. en RiskSolutions B.V. kunnen deze gegevens – al dan niet in statistische vorm – (laten) gebruiken voor kredietwaardigheidtoetsing, acceptatie ten aanzien van de aanvraag van u voor de optie achteraf betaling, voorkoming en beperking van fraude, beperking van financiële risico’s van GarantieCheque B.V., RiskSolutions B.V. en met GarantieCheque B.V. en/of RiskSolutions B.V. in een groep verbonden vennootschappen alsmede opdrachtgevers, relatiebeheer, analyses voor opdrachtgevers, strategische afwegingen en afwegingen vanuit management perspectief alsmede ontwikkeling van diensten en producten danwel op enig andere wijze zoals vermeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.


Desgewenst ontvangt u schriftelijk bericht met opgave van redenen waarom GarantieCheque B.V. uw verzoek heeft geweigerd.